112'nin gereksiz yere meşgul edilmesi
29 Ağustos 2018

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

+-
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
 
Sayı   :      88330056-010.06.99-E.20119                                                                                                 13/08/2018
Konu :       Gereksiz Aramalar
 
 
GENELGE
2018/1
 
        Konya 112 Acil Çağrı Merkezi; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 28. maddesi gereğince Valiliğimiz bünyesinde kurularak Emniyet (155), Jandarma (156), Sağlık (112), İtfaiye (110), AFAD (122) ve Orman Yangın (177) birimleri 112 tek numarası altında birleştirilmiş ve vatandaşlarımıza tüm acil çağrılara birden fazla numara yerine tek numara ile ulaşabilme kolaylığı sağlanmıştır.
 
        Konya 112 Acil Çağrı Merkezimizce yıllık yaklaşık 2 milyon 700 bin çağrı karşılanmakta olup bu çağrılardan %70'inin asılsız ve gereksiz çağrı olduğu sistem kayıtlarından anlaşılmaktadır.
 
        Asılsız ve gereksiz çağrıların toplam çağrılar içinde büyük yer tutması ve çağrı karşılayan personelin gereksiz yere meşgul edilmesi nedeniyle bu tür çağrılarla uğraşmak zorunda kalan personelin verimi düşmekte, kaynak israfı yaşanmakta, çağrı karşılayıcı personel gereksiz çağrılarla ilgilenirken acil yardım bekleyen kişilerin "112" ye ulaşmalarında zaman kaybı yaşanabilmekte, bu durum maddi ve manevi kayıplarla hatta can kayıplarıyla sonuçlanabilmektedir. Bu tür olumsuz durumların önüne geçilebilmesi amacıyla Valiliğimizce  birtakım düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.
 
        5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "İdari Yaptırımlar" başlıklı üçüncü bölümünün 16. maddesinde yaptırım türleri; idari para cezası ve idari tedbirler olarak belirlenmiş, "Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları" başlıklı dördüncü bölümde yer alan 22. maddenin 2. fıkrasında "Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğu" belirtilmiştir.
 
        İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 28. maddesinin son fıkrasında “112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.” hükmüne göre Müdürlüğümüzce idari yaptırımlar uygulanmaktaydı. Kabahatler Kanunu'na asılsız ihbar başlığıyla eklenen 42/A maddesi (2/7/2018-KHK-703/20 md.) gereğince asılsız ihbarlar için idari para cezası uygulanacaktır. Ancak asılsız ihbar dışında kalan (taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, arayıp kapatma vb.) gereksiz aramalarla meşgul edilmesi, çağrı karşılayıcı personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetlerinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 9/Ç, 11/C ve 66'ncı maddelerine istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde düzenlenen "emre aykırı davranış" kapsamında değerlendirilerek 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında Valiliğimizce idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
        Bu Genelge ilgili kurumlara emir mahiyetinde olup kamuoyuna bilgi ve gereği için duyurulur. Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Yakup CANBOLAT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vali